Testamentit

Kansan Raamattuseura ottaa kiitollisena vastaan testamenttilahjoituksia. Lahjoitus auttaa meitä kertomaan evankeliumin sanomaa Jumalan armosta ja rakkaudesta. Lahjoituksen voi osoittaa tietylle työmuodolle tai työlllemme yleensä.


Kuka voi tehdä testamentin?

Testamentin voi tehdä kuka tahansa täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö. Alentunut itsestään huolehtimisen kyky, kuten esimerkiksi muistisairaus, voi toimia testamentin tekemisen esteenä. On hyvä käyttää asiantuntijan apua, jos perintö- ja testamenttioikeuteen ja verotukseen liittyvät kysymykset eivät ole tuttuja. Näin varmistat, että testamentin tekijänä viimeinen tahtosi toteutuu.

Mitä testamenttiin kirjataan?

Testamentti on tehtävä kirjallisesti. Jotta testamentti on pätevä, on kuitenkin noudatettava tiettyjä muotoseikkoja. Tässä on lueteltu olennaiset kohdat:

Testamentintekijä: Yksilöi testamentin tekijän nimi, henkilötunnus ja osoite.

Testamentinsaaja: Yksilöi testamentin saajat. Saajien osalta testamentissa tulee mainita vähintään saajien nimet. Jotta vältytään tulkintaepäselvyyksiltä henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika tai -vuosi ovat hyviä yksilöintitietoja nimen lisäksi. Kansan Raamattuseuran säätiön voi yksilöidä käyttämällä y-tunnusta 0116585-1

Testamentattava omaisuus: Mainitse testamentattava omaisuus tarkasti. Erityisesti, jos testamentti kohdistuu vain osaan omaisuudesta, yksilöi testamentattava omaisuus niin, että sen tunnistamiseen ei jää tulkinnan varaa.

Omakätinen allekirjoitus: Testamentissa tulee olla testamenttaajan omakätinen allekirjoitus.

Kaksi todistajaa: Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan yhtä aikaa läsnä ollessa. Kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa, todistajien on todistettava testamentti allekirjoituksellaan. Todistajien on lisäksi merkittävä testamenttiin ammattinsa ja kotipaikkansa sekä todistamisen aika ja paikka.

Todistaja on pääsääntöisesti esteetön silloin, kun hän ei ole testamentin tekijän lähisukulainen eikä testamentin saaja eikä saajan lähisukulainen. Todistajan tulee olla myös 15 vuotta täyttänyt ja henkisesti todistamiseen kykenevä.

Todistajien ei tarvitse nähdä testamentin sisältöä. Heidän tulee kuitenkin tietää, että kyseinen asiakirja on testamentti.

Miten säilytän testamentin?

Testamenttia ei tarvitse erikseen vahvistaa maistraatissa tai muussa viranomaisessa. Testamentti on hyvä säilyttää sellaisessa paikassa, joka tulee ilmi testamenttaajan kuoltua. Esimerkiksi pankin tallelokero on hyvä säilytyspaikka. Testamentti voidaan sen säilyttämisen varmistamiseksi tehdä kahtena kappaleena, joita säilytetään eri paikoissa, esim. pankin tallelokerossa ja kotona. Mikäli testamentti tuhoutuu, katoaa tai sellaista ei löydetä, ei testamentti ole voimassa saajansa hyväksi. Halutessasi voit toimittaa testamentista yhden kappaleen myös testamentin saajalle tiedoksi.

Erilaisia testamentteja

Testamentti voi olla sisällöltään joko yleistestamentti tai erityistestamentti. Yleistestamentissa määrätään tietyille tahoille jokin suhteellinen osuus omaisuudesta. Erityistestamentissa testamentti kohdistuu ainoastaan tiettyyn rahasummaan, yksilöityyn esineeseen tai esimerkiksi sijoitusomaisuuteen. Tällainen erityistestamentilla määrätty omaisuus erotetaan kuolinpesästä ennen muun omaisuuden jakamista lakisääteisten perillisten kesken. Testamentti voi olla myös näiden yhdistelmä, jossa ensin määrätään tietyn omaisuuserän saajasta ja vasta sen jälkeen lopusta omaisuudesta yleistestamentin tavoin suhteellisesti.

Paljonko testamentilla saadusta varallisuudesta menee perintöveroa?

Yleishyödyllisenä säätiönä Kansan Raamattuseura ei joudu maksamaan perintöveroa testamenteilla saamistaan varoista tai omaisuudesta. Tämän takia testamenttilahjoituksesi voidaan käyttää lyhentämättömänä evankelioimistyöhön Suomessa.

Mistä apua?

Pääsääntöisesti kannattaa pyytää apua lakimieheltä. Kansan Raamattuseuran henkilöstö ei osallistu testamentin tekemiseen silloin, kun KRS on testamentinsaajana.

Olen pesänhoitajana löytänyt testamentin Kansan Raamattuseuran hyväksi

Ota yhteyttä Kansan Raamattuseuran talouspäällikköön Marjatta Viirtoon. Yhteystiedot löydät tämän sivun oikeasta laidasta.


Jos haluat kysyä lisää, ota yhteyttä:

Talouspäällikkö Marjatta Viirto

puh. 0207 681 622

marjatta.viirto@sana.fi


Esimerkki testamenttitekstistä

Yksinkertaisessa tapauksessa määräys omaisuuden jakamisesta voi alkaa esimerkiksi seuraavasti: "Minä allekirjoittanut NN ilmoitan täten viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan, että kuolemani jälkeen omaisuuteni on jaettava seuraavasti: MM:lle on annettava:_________________"

Paikka ja aika

Testamentin tekijän omakätinen allekirjoitus, nimenselvennys, henkilötunnus, ammatti ja kotipaikka.

Todistajat todistavat esim. näillä sanoilla:

"Vartavasten kutsuttuina ja samanaikaisesti läsnä olleina todistajina vakuutamme täten, että NN, jonka hyvin tunnemme, on omakätisesti allekirjoittanut edellä olevan testamenttinsa ja ilmoittanut sen olevan hänen viimeinen tahtonsa. Hän on tehnyt tämän terveellä ja täydellä ymmärryksellä, vapaasta tahdostaan ja täysin käsittäen oikeustoimen merkityksen."

Paikka ja aika kuten edellä.

Kahden todistajan omakätinen allekirjoitus, nimenselvennys, ammatti ja kotipaikka.


§ Todistajien on oltava samanaikaisesti paikalla, kun testamentin tekijä allekirjoittaa testamenttinsa.

§ Todistajien on oltava vähintään 15 vuotta täyttäneitä ja täysivaltaisia, mutta ei testamentin tekijän eikä testamentin saajan lähisukulaisia tai riippuvuussuhteessa näihin.

§ Testamentin saaja(t) on syytä merkitä huolellisesti: koko nimi, kotikunta tai senhetkinen osoite sekä yksityishenkilöistä mahdollinen sukulaisuussuhde. Vähänkin monimutkaisemmissa tapauksissa suosittelemme asiantuntija-avun käyttämistä.

 

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä